Typológia osobnosti

GPOP Dotazník                   Workshop                    Prečo typológia?                  Referencie

Diagnostikovanie osobnostného typy dotazníkom GPOP/ Golden Profiler of Personality/

Po prvýkrát sa na Slovensko dostal výnimočný diagnostický nástroj, ktorým sa určuje typologický profil osobnosti, využiteľný najmä pre profesionálnu oblasť, ale aj osobný rozvoj. Určenie osobnostného typu GPOP dotazníkom je vo svete populárny a uznávaný nástroj v oblasti riadenia aj u takých úspešných firiem ako Apple, Exxon, General Electric či British Airways. Poznanie osobnostého typu má svoje využitie aj v individuálnom poradenstve v rôznych oblastiach života.

Čo nám prinesie určenie nášho osobnostného typu?

Určenie osobnostného typu je profesionálny spôsob sebapoznania a osobného rozvoja a súvisí s našou psychickou pohodou a pozitívnym sebaprijatím. Vlastným sebahodnotením spoznávame náš osobnostný typ, to s čím sme sa narodili a čo sa u nás v priebehu života podstatne nemení. Pomôže nám v tom, ktoré stránky svojej osobnosti môžeme rozvíjať a ktoré jednoducho musíme u seba prijať, čo sa nedá výrazne meniť, a čo tvorí našu rozdielnosť a jedinečnosť zároveň.

Pre firmy je rovnako dôležité vedieť aké typy ľudí majú vo svojich tímoch, ako typológia ovplyvňuje vzájomnú spoluprácu ,ako môžu byť osobnostné rozdiely zdrojom nedorozumení, konfliktov, ohrozením plnenia úloh a dosahovania výsledkov.

Určením osobnostného typu môžeme:

· lepšie poznať svoj pracovný a riadiaci štýl

· spôsob akým komunikujeme

· svoje slabé a silné stránky

· ako zaobchádzame s úlohami a časom

· ako zvládame konfliktné situácie

· čím prispievame k tímovej spolupráci

· ako reagujeme na zmeny, čo nás stresuje a ako sa s tým vyrovnávame

GPOP pomáha ako spoľahlivý nástroj v oblastiach:

Sebapoznanie a osobný rozvoj

Zlepšovanie vzťahov na pracovisku aj mimo neho

Kariérne rozhodovanie, zmena zamestnania, voľba povolania

Zvládanie stresu, manažment sebariadenia

Personálny rozvoj, personálny audit

Optimalizovanie výkonu v organizáciách

Riešenie konfliktov v tíme, vo vzťahoch

Zefektívňovanie skupinového rozhodovania a diskusie

Zlepšovanie kvality, spokojnosti a životnej pohody

Riešenie partnerských a rodičovských problémov

Individuálna a skupinová diagnostika osobnostných vlastností