Referencie

Typológiu z výstupu z dotazníka som spolu s lepším pochopením vlastnej osobnosti dokázal využiť aj v ramci formovania vzťahov na pracovisku, no tiež aj v osobnom živote. Taktiež chcem vyzdvihnúť veľmi podrobnú, no zároveň prehľadne spracovanú záverečnú správu, ku ktoréj sa dá kedykoľvek vrátiť a využiť ju ako jeden z nástrojov sebareflexie.

Ing.Martin Holub, Kia Motors Slovakia, vedúci oddelennia zamestnaneckých vzťahov


Dotazník GPOP považujem za veľmi účinnú metódu sebapoznania a tiež poznania jednotlivých typov osobnosti členom tímu. S mojim tímom sme absolvovali individuálne spätné väzby z dotazníka a tiež workshop, ktorého cieľom bolo lepšie pochopiť jednotlivé osobnostné typy a na základe toho spoznaž silné stránky tímu a tiež jeho rezervy.

Ing.Ľubomíra Radosová, PhD. ,SPP, a.s., riaditeľka sekcie ľudských zdrojov


Určenie typológie osobnosti GPOP považujem aj s odstupom času za vynikájúci nástroj na pochopenia samého seba ako aj podriadených, kolegov, slovom členov tímu. Naša firma objednala GPOP pre líniový manažment a kľúčových zamestnancov /jedna skupina/ ako aj pre manažment firmy /druhá skupina/. V oboch prípadoch prebehli aj workshopy. Hlavným prínosom je zlepšenie tímovej spolupráce vo vzťahu komunikácie, adresovanie požiadaviek, empatie a sebauvedomenia. Veľmi odporúčam typológiu osobnosti GPOP.

Ing.Andrea Schovancová ,GGB, s.r.o. Sučany, manažérka ľudských zdrojov


Typológia formou dotazníka GPOP boa veľmi užitočná pre mňa osobne, poskytla mi komplexný pohľad aký typ osobnosti som a ako s tým ďalej pracovať. Ešte užitočnejšia bola pre mňa z pohľadu manažéra. Bolo veľmi užitočné spojiť realizáciu dotazníka u svojho tímu s workshopom, na ktorom sme sa spoznali z pohľadu typológie ako tím. Spoznala som ešte lepšie kto je aký typ osobnsoti, čo mi pomôže v riadení môjho tímu. Zároaveň som zistila kde sú jeho silné stránky a kde máme rezervy. Oceňujem neformálnu a dynamickú formu vedenia workshopu.

JUDr.Katarína Bareczová ,SPP, a.s., vedúci útvaru stratégie a politík


Rada by som poďakovala za možnosť, ktorú som dostala- priznám sa, že výsledok ma veľmi pozitívne prekvapil. Nemám v správe nič, s čím by so mnesúhlasilav súvisloti s mojou osoobou. Veľmi mi pohohla aj osobn á konzultácia, kde mi Zdenka jasne vysvetlila to, čo mi nebolo úplne jasné. Dotazník považujem za výborný nástroj na sebapoznaie a rozvoj a taktiež v rámci skupiny alebo tímu na určenie jednostlivých typov osobnosti. Zo získaných informácií viem následne nastaviť ciele skupiny tak, aby sme dosiahli čo najvyšší výkon.

Ing.Vladimíra Gjablová ,Kofola ČeskoSlovensko, manažér ľudských zdrojov


Mne typológia pomohla v pochopení pohľadu iných ľudí na moju osobu. Človek si často neuvedomuje, že sa môže vnímať inak, ako ho vníma okolie. Tiež mi už veľakrát pomohla v komunikácii s odlišným typom človeka, kedy som si spomenula, že kombinácie písmeniek sú rôzne a treba len vedieť, na koho čo použiť.

Lila Hirtlová ,Chief financial officer


V poslednom období som sa stretol s viacerými typológiami, z tých modernejších som využil ponuku GPOP. celkovo sa dá povedať, že každá z nych je určitým kúskom skladačky, ktorým môžeme sami seba lepšie a dozvedieť sa niečo o sebe. Čo sa týka metodiky GPOP, je asi najuniverzálnejšia a je to výborný štartovací bod. Naplno ju však využijete, len ak budete komunikovať jej výsledky vášmu okoliu a urobíte príslušnú akciu, napr. čo sa týka práce. takisto odporúčam kreatívne pracovať s výsledným reportom, spraviť si vlastné poznámky a následne akčné úlohy. po týchto akciách sa môže stať, že sa váš život zmení k lepšiemu alebo minimálne si začnete niektoré veci viac uvedomovať a zamýšľať sa nad tým, prečo robíme, to čo robíme.

Radovan Grznárik ,Programátor Siemens


Typológia vykonávaná týmto spôsobom je veľmi zaujímavou a užitočnou záležitosťou. nenásilným a príjemným spôsobom ponúka možnosť dozvedieť sa niečo nové, verifikovať to čo už vieme, alebo sa nad sebou zamyslieť. Jej výstupy môžu byť použité pre osobnú analýzu, profesionálne účely, alebo kombináciu oboch. po prvý krát, kedy som nebola zaradená do veľkej skupiny s inými tzv. "podobnými" osobami, v ktorej pojem "osobnosť" stráca na význame. Typológia bola pre mňa benefitom 2x. Prvýkrát, keď som odpovedala na otázky- sú formulované tak, že nie je nepríjemné na ne odpovedať a určitým spôsobom prejdete autoanalýzou a po druhýjrát pri rozbore výsledku s odborníkom. predmetná typológia je ohromným personalistickým nástrojom pri koncipovaní a zavádzaní HR systémov, širokospektrálnou pomôckou pre manažérov a v neposlednom rade atraktívnym inštrumentom sebapoznaia a motivačným katalyzátorom.

JUDr.Slavomíra Kurinská,advokát, prax v manažérskych pozíciách v obchodnej a HR oblasti