GPOP Dotazník      Workshop      Referencie 

Dotazník typológie osobnosti GPOP

Čo nám prinesie určenie nášho osobnostného typu a zároveň osobnostného profilu?

Vlastným sebahodnotením spoznávame náš osobnostný typ, to s čím sme sa narodili a čo sa u nás v priebehu života podstatne nemení.

Pomôže nám v tom, ktoré stránky svojej osobnosti môžeme rozvíjať a ktoré jednoducho musíme u seba prijať, čo sa nedá výrazne meniť, čo tvorí našu rozdielnosť a jedinečnosť zároveň.

Pre firmy je rovnako dôležité vedieť aké typy ľudí majú vo svojich tímoch, ako typológia ovplyvňuje vzájomnú spoluprácu ,ako môžu byť osobnostné rozdiely zdrojom nedorozumení, konfliktov ,ohrozením plnenia úloh a dosahovania výsledkov.

Určením osobnostného typu a osobnostného prifilu môžme:

· lepšie poznať svoj pracovný a riadiaci štýl

· spôsob akým komunikujeme

· svoje slabé a silné stránky

· ako zaobchádzame s úlohami a časom

· ako zvládame konfliktné situácie

· čím prispievame k tímovej spolupráci

· ako reagujeme na zmeny

· čo nás stresuje a ako sa s tým vyrovnávame

GPOP pomáha ako splahlivý nástroj v oblastiach:

· Sebapoznanie a osobný rozvoj

· Zlepšovanie vzťahov na pracovisku aj mimo neho

· Kariérne rozhodovanie, zmena zamestnania, voľba povolania

· Zvládanie stresu, manažment sebariadenia

· Personálny rozvoj, personálny audit

· Optimalizovanie výkonu v organizáciách

· Riešenie konfliktov v tíme, vo vzťahoch

· Zefektívňovanie skupinového rozhodovania a diskusie

· Zlepšovanie kvality, spokojnosti a životnej pohody

· Riešenie partnerských a rodičovských problémov

· Individuálna a skupinová diagnostika osobnostných vlastností

Čo sa dozvieme?

Naše osobnostné vlastnosti sú stabilné ,relatívne stále, počas života sa dramaticky nemenia, a teda ich určením vieme "predpovedať" prečo sa správame tak a nie inak.

Naše preferencie sú nám osobnostne dané tak, ako sa nerozhodujeme či budeme ľaváci, alebo praváci.

Určenie osobnostného typu nám na základe vlastného sebahodnotenia odpoveďami na 116 otázok poskytne náš osobnostný profil.

V typológii rozoznávame 16 typov osobnosti prostredníctvom kombinácie štyroch dimenzií:

1.Zdroj psychickej energie: introverzia- extraverzia/I-E/

2.Spôsob vnímania skutočnosti: zmysly- intuícia/S-N/

3.Spôsob rozhodovania: myslenie- cítenie/T-F/

4 Životný štýl: rozhodovanie- vnímanie /J-P/

GPOP dotazník má v porovnaní s MBTI pridanú piatu dimenziu, ktorá významne ovplyvňuje náš osobnostný typ

5.Forma reagovania na stres: napätie - uvoľnenie

Nielenže sa dozvieme, na ktorej z dimenzií máme svoje preferencie, ale aj prostredníctvom subškál a ich intenzity čo konkrétne a akú silu má pre nás preferovaný prejav, vlastnosť a ako reagujeme na stres.

Diagnostikovanie osobnostného typu GPOP dotazníkom nie je hodnotením či škatuľkovaním, ale hlavne porozumením dynamike našej osobnosti.