RAKETOVÝ MODEL-MODERNÝ ROZVOJ TÍMOV

Systematické zlepšovanie tímovej práce  a vyjasnenie tímových súvislostí je kľúčom k dlhodobému úspechu.

Leadership je o budovaní vysokovýkonných a angažovaných tímov a tímová efektívnosť by sa mala pravidelne vyhodnocovať ako súčasť rozvoja lídrov a celej organizácie. 

The Rocket ModelTM alebo Raketový model (RM) tímovej práce od renomovaných amerických psychológov Roberta Hogana, PhD. a Gordona Curphyho, PhD 

  • Dotazník tímovej práce vypĺňajú všetci členovia tímu a môžu  ich vyplniť aj ostatní kľúčoví hráči v organizácii a mimo nej 
  • Výstupy z výsledkov diagnostikovania sú zdieľané s členmi tímu a do rozvoja je zapojený celý tím. 

Tímové stretnutia zvyšujú angažovanosť členov tímu a otvárajú priestor na diskusiu a rozvoj ; zároveň podporujú rozvoj skutočných tímových zručností lídra -práce s celým tímom,nielen s jednotlivcami


AKO VYZERÁ RAKETOVÝ MODEL? 

Osem kľúčových komponentov, ktoré sú dôležité pre fungovanie tímu a na ktoré je nutné sa v rámci tímového rozvoja zamerať.

1.Kontext - hybné sily z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré tím ovplyvňujú -dodávatelia, konkurencia, procesy, kultúra, pracovný trh, ekonomická situácia

2.Misia - cieľ, kvôli ktorému tím existuje, alebo: Čo chce tím dosiahnuť?

3.Talent - správny počet ľudí so správnymi schopnosťami a v správnych rolách.

4.Normy - nepísané pravidlá, ktoré členovia tímu v práci dodržiavajú

5.Podpora - miera oddanosti a angažovanosti členov tímu voči cieľom, normám, rolám, výsledkom. Vo veľkej miere ju ovplyvňuje líder a jeho osobnosť.

6.Zdroje - počet a typ zdrojov, ktoré tím potrebuje k svojmu fungovaniu -napríklad rozhodovacie právomoci, financie

7.Morálka - emocionálne väzby medzi členmi, vysoká miera dôvery. Morálka úzko súvisí s konfliktom - v najproduktívnejších tímoch nepanuje ani umelá harmónia, ani deštruktívny konflikt. Cieľom je produktívny dialóg.

8.Výsledky -jednoducho -ako sa tímu darí. Hodnotenie výsledkov je úzko späté s napĺňaním tímových cieľov a porovnávaním sa s inými podobnými tímami

AKÝM SPÔSOBOM POSTUPOVAŤ? 

Ak organizácie alebo lídri potrebujú nezávisle zistiť, v akom stave sa ich tímy nachádzajú a ako s nimi ďalej pracovať, resp. potrebujú pomôcť s rozbehnutím nových tímov

  • diagnostikou tímovej práce prostredníctvom Dotazníka tímovej práce TAS-II
  • alebo prostredníctvom tímového interview
  • prípadne oboma spôsobmi, táto kombinácia prináša najväčšie množstvo informácií o tíme

Dotazník tímovej práce TAS-II je anonymný online dotazník, ktorý poskytuje detailné informácie o výkone tímu v každom komponente Raketového modelu. Výsledky majú kvantitatívny charakter, TAS-II môže tímom poskytnúť benchmarkové údaje. Vyplnenie dotazníka trvá len 10 minút (obsahuje len 41 otázok),

Výstupná správa z dotazníka obsahuje detailné informácie o tom, ako tímovú prácu vnímajú členovia tímu, ako ju vníma líder tímu, ale aj ako sa tímu darí v porovnaní s inými (benchmark). Líder tímu by po získaní výsledkov mal zorganizovať stretnutie tímu, na ktorom vznikne priestor tieto výsledky zdieľať a zároveň vytvoriť akčný plán. 

Takéto stretnutie zabezpečujem ako externý facilitátor. 

Tímové interview (TI) pozostáva zo série otázok, ktoré pomáhajú získať hĺbkové informácie o fungovaní tímu, resp. o jednotlivých zložkách tímovej práce, ako ich definuje Raketový model. Vzhľadom na vzťahovú dynamiku medzi lídrami a členmi tímu tímové interview realizuje externý facilitátor spolu s výstupnou správou. Na rozdiel od výstupov z dotazníka je táto správa kvalitatívnej povahy - t. j. slovne opisuje situáciu v tíme.

Líder tímu by po získaní výsledkov z tímového interview mal zorganizovať stretnutie tímu, na ktorom vznikne priestor tieto výsledky zdieľať a zároveň vytvoriť akčný plán. Takéto stretnutie zabezpečujem ako externý facilitátor.

Rozvoj tímu v praxi prebieha prostredníctvom strategických tímových porád, ktoré vediem ako externý facilitátor.

Ďalšie informácie k využitiu diagnostiky i metodiky rozvoja moderných tímov rada poskytnem osobne