Psychodiagnostické metódy HOGAN

Vychádzajú z testov, ktoré sú štandardizované aj na slovenskú populáciu

Sú validované množstvom štúdií v organizáciách po celom svete

Sú použiteľné pre pracovnú populáciu s vysokou spoľahlivosťou a kvalitou použitých noriem

Administrujú sa on-line cez internetHoganov osobnostný dotazník HPI/ Hogan Personality Inventory/

Silné stránky, rozvojové oblasti, odporúčania.

Predikuje úspešnosť vzhľadom na požadovanú pracovnú pozíciu.

Identifikuje 7 primárnych škál a 42 subškál- osobnostné rysy, rozvojové oblasti tak, ako je testovaná osoba vnímaná druhými.

Vyhodnocuje kariérny potenciál a typické prejavy sociálnej interakcie testovanej osoby.

Je vysoko validný pri výbere, odpovedá na požadované kompetencie a požiadavky.

Interpretuje nielen pozitívne stránky a rozvojové oblasti, ale obsahuje aj odporúčania pre rozvoj kariéry, uplatnenia, v medziľudských vzťahoch či v osobnom živote.

Vyplnenie 206 otázok typu áno/nie trvá cca 20 minút.Hoganov rozvojový test HDS/Hogan Development Survey/

Zvýšené rizikové oblasti, varovné signály, odporúčania.

Zisťuje rizikové oblasti a tendencie, problematické aspekty správania v záťaži, pri uvoľnení.

Identifikuje 11 výkonových rizík, ktoré sa pri prijímacom pohovore nedajú zistiť.

Sú určené pre pracovníkov na riadiacich pozíciách a na miestach s vysokou záťažou.

Určuje tienistú stránku -za sociálnou maskou a extrémne stratégie s negatívnymi vplyvmi na druhých, ktoré môžu ohroziť kariéru, osobnú efektivitu.

HDS sa používa ako súčasť viacstupňového výberového konania ,v osobnostnom rozvoji zvládania potenciálnych bariér, ako súčasť rozvoja manažérskych zručností, pozitívnych a negatívnych výsledkov na výstupných škálach -podpora výberu oblastí koučovania.

Vyplnenie 168 otázok typu áno/nie trvá najviac 20 minút.
Inventár motívov, hodnôt a preferencií MVPI/ Motives, Values, Preferences Inventory/

Kľúčové motivátory, možné "slepé miesta", prehliadané motivátory pri riadení iných.

Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu - na základe 10 základných oblastí ľudskej motivácie -ako sa osoba sama pozná- názory, presvedčenia.

Pomáha vybrať vhodného pracovníka pre danú organizačnú kultúru.

Je spoľahlivý nástroj na motivovanie, odmeňovanie, rozvoj a koučovanie pracovníkov.

Charakterizuje manažérske preferencie, spôsoby riadenia, vytváranie firemnej kultúry a pracovného prostredia manažérov.

Zisťuje kompatibilitu tímu na základe motívov a hodnôt jeho jednotlivých členov.

Vyplnenie 200 otázok typu áno/nie trvá cca 20 minút.

Prečo HOGAN

Ukážka dátovej správy

Ukážka písomného výstupu 

Ukážky HOGAN INSIGHT REPORTOV  HDS-Insight    HPI-Insight    MVPI-Insight