Psychodiagnostické metódy HOGAN

Vychádzajú z testov, ktoré sú štandardizované aj na slovenskú populáciu

Sú validované množstvom štúdií v organizáciách po celom svete

Sú použiteľné pre pracovnú populáciu s vysokou spoľahlivosťou a kvalitou použitých noriem

Administrujú sa on-line cez internetHoganov osobnostný dotazník HPI/ Hogan Personality Inventory/

Silné stránky, rozvojové oblasti, odporúčania

Predikuje úspešnosť vzhľadom na požadovanú pracovnú pozíciu

Identifikuje 7 primárnych škál a 42 subškál- osobnostné rysy, rozvojové oblasti tak, ako je testovaná osoba vnímaná druhými

Vyhodnocuje kariérny potenciál a typické prejavy sociálnej interakcie testovanej osoby

Je vysoko validný pri výbere, odpovedá na požadované kompetencie a požiadavky

Interpretuje nielen pozitívne stránky a rozvojové oblasti, ale obsahuje aj odporúčania pre rozvoj kariéry, uplatnenia, v medziľudských vzťahoch či v osobnom živote

Vyplnenie 206 otázok typu áno/nie trvá cca 20 minútHoganov rozvojový test HDS/Hogan Development Survey/

Zvýšené rizikové oblasti, varovné signály, odporúčania

Zisťuje rizikové oblasti a tendencie, problematické aspekty správania v záťaži, pri uvoľnení

Identifikuje 11 výkonových rizík, ktoré sa pri prijímacom pohovore nedajú zistiť

Sú určené pre pracovníkov na riadiacich pozíciách a na miestach s vysokou záťažou

Určuje tienistú stránku -za sociálnou maskou a extrémne stratégie s negatívnymi vplyvmi na druhých, ktoré môžu ohroziť kariéru, osobnú efektivitu

HDS sa používa ako súčasť viacstupňového výberového konania ,v osobnostnom rozvoji zvládania potenciálnych bariér, ako súčasť rozvoja manažérskych zručností, pozitívnych a negatívnych výsledkov na výstupných škálach -podpora výberu oblastí koučovania

Vyplnenie 168 otázok typu áno/nie trvá najviac 20 minút
Inventár motívov, hodnôt a preferencií MVPI/ Motives, Values, Preferences Inventory/

Kľúčové motivátory, možné "slepé miesta", prehliadané motivátory pri riadení iných

Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu - na základe 10 základných oblastí ľudskej motivácie -ako sa osoba sama pozná- názory, presvedčenia

Pomáha vybrať vhodného pracovníka pre danú organizačnú kultúru

Je spoľahlivý nástroj na motivovanie, odmeňovanie, rozvoj a koučovanie pracovníkov

Charakterizuje manažérske preferencie, spôsoby riadenia, vytváranie firemnej kultúry a pracovného prostredia manažéro

Zisťuje kompatibilitu tímu na základe motívov a hodnôt jeho jednotlivých členov

Vyplnenie 200 otázok typu áno/nie trvá cca 20 minút 


Prečo HOGAN?

Flash správa