Aké písmenká vás vystihujú?

Pozrite si prehľad 16 osobnostných typov

Chcete sa dozvedieť o sebe viac a aj o piatej domenzii zvádania stresu?

Pozrite si v blogu ukážku výstupu z diagnostikovania osobnostého typu a individuálneho profilu dotazníkom GPOP/Golden Profiler of Personality/

KRÁTKÉ POPISY 16 TYPOV

ISTJ - triezvi, spoľahliví, presní, ustálení. Majú silný zmysel pre realitu, vyžadujú merateľné výsledky. Vyhovuje im štruktúra, poriadok a stabilita. Ich pozornosť je obrátená k bezprostredným potrebám organizácie. Môžu byť nepružní. Myslia na konkrétne úlohy, ktoré ich čakajú. Pýtajú sa na to, čo prináša konkrétny úžitok. Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickosť a zmyslové vnímanie.

ISFJ - usilovní, starostliví, zodpovední. Starajú sa o stabilitu a dôveryhodnosť. Podporujú, pomáhajú, prikladajú ruku k dielu a robia to, čo treba. Využívajú svoje skúsenosti, majú záujem o okamžité, viditeľné výsledky. Vyhýbajú sa abstraktným konceptom. Je pre nich dôležité mať jasný rámec, smerovanie. Zaručujú spoľahlivosť. Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickosť a zmyslové vnímanie.

INFJ - tvoriví a vytrvalí. Angažujú sa pre druhých - nenápadne, účinne, osobne. Vyhovujú im komplexné problémy, ktoré súvisia s ľuďmi a vecami. Veria tomu, o čo sa zasadzujú. Dokážu sa upnúť na určitú víziu. Dbajú na široký prehľad v súvislostiach. Majú koncepty orientované na budúcnosť a potrebujú jasné štruktúry. Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne vnímanie.

INTJ - originálni v myslení. Sú vytrvalí, ak im ide o vlastné ciele a idey. Sústreďujú sa na kritické témy. Sú nezávislí, plánujú koncepčne na abstraktnej úrovni, majstrovsky ovládajú myšlienky a systémy. Plánujú strategicky. V komunikácii sa sústreďujú len na to podstatné, môžu stratiť zo zreteľa emocionálnu stránku človeka. Sú novátorskí. Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne vnímanie.

ISTP - bdelí a pozorní pozorovatelia. Stoja nohami pevne na zemi. Pýtajú sa, čo sa stane, ako sa to stane a či to bude na úžitok. Užívajú si prítomnosť. Obľubujú riešenie konkrétnych problémov. Sú prakticky založení. Milujú skrytý humor. Niekedy si nedokážu uvedomiť dlhodobé následky. V myslení sú konkrétni a priamočiari. Sú pružní a reagujú rýchle. Navonok prejavujú skôr realistickosť a zmyslové vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.

ISFP - prívetiví, vrelí. Sú citliví, úprimní, priami, precízni. Dokážu sa dobre vžiť do druhých, v krízach sú schopní utriediť si informácie. Sú lojálni spolupracovníci svojich organizácií. Termíny sú pre nich len príležitostné záchytné body. Dávajú prednosť konkrétnym projektom, pri ktorých sú požadované konkrétne činy a merateľné výsledky. Navonok prejavujú skôr realistickosť a zmyslové vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.

INFP - spoľahliví, zodpovední so zmyslom pre povinnosť z presvedčenia. Pokúšajú sa porozumieť a očakávajú pochopenie. Sústreďujú sa na projekty, ktoré pre nich majú hlbší zmysel. Druhých ľudí riadia nepriamo, zo zákulisia. Usilujú o jednotu a harmóniu. Dbajú na to, aby boli nápady uskutočniteľné. Zaisťujú inšpiráciu. Navonok prejavujú skôr intuitívne vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na hodnotové rozhodovanie.

INTP - geniálni teoretici, originálni, hľadajú poznanie, nepresadzujú sa. Dokážu dobre pomenovať základné princípy komplexného systému. Stále si chcú dopĺňať svoje znalosti a kompetencie. Musia dbať na to, aby do svojich predstáv započítali i ostatných ľudí. Vysoko hodnotia expertné znalosti a sú stratégmi - vizionármi. Navonok prejavujú skôr intuitívne vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.

ESTP - vecní, spontánni, praktickí. Pristupujú k veciam s optimizmom, snažia sa ich zvládnuť. Uprednostňujú veci, ktoré sa dajú uchopiť, rozobrať a opäť poskladať. Skúsenosti sú pre nich dôležitejšie, než teórie. Vyžadujú vyššie tempo a pružnosť. Dobre sa prispôsobujú. Navonok prejavujú skôr realistickosť a zmyslové vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.

ESFP - otvorení, veselé povahy, spontánni. Dokážu ľahko iných motivovať k práci. Uprednostňujú zamestnania, ktoré sú konkrétne, uchopiteľné a praktické. Chcú robiť niečo užitočné pre ľudí. Vedia dobre vyjednávať. Musia udržiavať rovnováhu medzi naliehavými pracovnými úlohami a spoločenským životom. V tíme udržiavajú spoločného ducha. Práca im musí prinášať radosť. Navonok prejavujú skôr realistickosť a zmyslové vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotové rozhodovanie.

ENFP - duchaplní, tvoriví, spontánni. Stále vyhľadávajú nové možnosti. Pôsobia inšpirujúcim dojmom. Často sa spoliehajú na schopnosť improvizácie, presvedčujú svojím sebavedomím. Hovoria energicky a s nadšením. Potrebujú určitú stratégiu postupu. Život je pre nich napínavým dobrodružstvom. Navonok prejavujú skôr intuitívne vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na subjektívne hodnotové rozhodovanie.

ENTP - dynamickí, orientovaní na budúcnosť, podnikaví. Pôsobia inšpirujúcim dojmom. Ich ciele ležia za viditeľným horizontom. Preberajú iniciatívu a uvádzajú do chodu rôzne zmeny. Prichádzajú s tvorivými nápadmi. Majú radi otvorené, komplexne položené otázky. Za určitých okolností sa zamotávajú do detailov. Od svojho okolia očakávajú postoj zameraný na nachádzanie riešení. Navonok prejavujú skôr intuitívne vnímanie, vnútorne sa spoliehajú skôr na analytické rozhodovanie.

ESTJ - praktickí, realistickí, plánujú a organizujú rôzne akcie. Musia si dať pozor na to, aby nezabudli na osobné potreby iných ľudí. Sú expertmi na to, ako operatívne niečo zrealizovať. Za smerodajné považujú výsledky. Sú priami a vystupujú rezolútne. Problémy riešia priamo a rozhodne. Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickosť a zmyslové vnímanie.

ESFJ - priateľskí, spoločenskí, dbajú o vzťahy. Profesionálne stretnutie oživia o osobný rozmer. Dokážu dobre organizovať a sú zakotvení v realite. Dbajú o dodržiavanie dohôd. Nenechajú sa ľahko odradiť od osobného názoru. Veľa energie vkladajú do vytvorenia atmosféry spolupráce. Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na realistickosť a zmyslové vnímanie.

ENFJ - cenia si harmonické vzťahy, majú silné ideály. Sú lojálni voči zamestnávateľovi, partnerovi, partnerke. Dokážu sprostredkovať nadšenie. Sú schopní viesť diskusiu ohľaduplne a s taktom. Musia si dávať pozor na to, aby na seba neprevzali príliš veľa úloh z ohľadu na iných ľudí. V ľuďoch dokážu prebudiť to najlepšie. Sú starostliví pri plánovaní. Navonok prejavujú skôr subjektívne hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuíciu.

ENTJ - rázni, ovládajú formu a štruktúru. Chceli by sa ujať vedenia. Nemajú pochopenie pre nízku výkonnosť. Chceli by, aby sa s nimi zaobchádzalo spravodlivo, sú málo tolerantní k nedokonalosti. Majstrovsky zvládajú analýzu a objektívnu kritiku. Dlhodobo plánujú a dávajú prednosť koncepčným návrhom. Pohybujú sa na úrovni ideí. Sú otvorení kritickej spätnej väzbe. Navonok prejavujú skôr analyticky hodnotiacu stránku, vnútorne sa spoliehajú skôr na intuitívne vnímanie.