Prečo Hogan ?/video/

Hogan je medzinárodne uznávanou autoritou v oblasti psychodiagnostiky a konzultingu. Má za sebou viac ako 30 rokov profesionálnych skúseností s pomocou spoločnostiam dramaticky znižovať fluktuáciu zamestnancov a naopak zvyšovať produktivitu prostredníctvom prijímania správnych ľudí, rozvíjania kľúčových talentov a vyhodnocovania leadership potenciálu.

  • Psychodiagnostické metódy HOGAN

· Vychádzajú z testov, ktoré sú štandardizované na slovenskú populáciu
· Sú validované množstvom štúdií v organizáciách po celom svete
· Sú použiteľné pre pracovnú populáciu s vysokou spoľahlivosťou a kvalitou použitých noriem
· Administrujú sa on-line cez internet s možnosťou výberu výstupu výslednej správy
· Umožňujú voľbu jazyka pri testovaní a výslednej správy

Hoganov osobnostný dotazník HPI /Hogan Personality Inventory/

. Silné stránky, rozvojové stránky, odporúčania                                                                                        . Predikuje úspešnosť vzhľadom na požadovanú pracovnú pozíciu 
· Identifikuje 7 primárnych škál a 42 subškál- osobnostné rysy, rozvojové oblasti tak, ako je                testovaná osoba vnímaná druhými
· Vyhodnocuje kariérny potenciál a typické prejavy sociálnej interakcie testovanej osoby
· Je vysoko validný pri výbere, odpovedá na požadované kompetencie a požiadavky
· Interpretuje nielen pozitívne stránky a rozvojové oblasti, ale obsahuje aj odporúčania pre            rozvoj kariéry, uplatnenia ,v medziľudských vzťahoch či v osobnom živote                                          Vyplnenie 206 otázok typu áno/nie trvá najviac 20 minút

Hoganov rozvojový test HDS/Hogan Development Survey/
· Zvýšené rizikové oblasti, varovné signály, odporúčania                                                                      . . Zisťuje rizikové oblasti a tendencie, problematické aspekty správania
· Identifikuje 11 výkonových rizík, ktoré sa pri prijímacom pohovore nedajú zistiť
· Sú určené pre pracovníkov na riadiacich pozíciách a na miestach s vysokou záťažou
· Určuje tienistú stránku -za sociálnou maskou a extrémne stratégie s negatívnymi vplyvmi na            druhých
· HDS sa používa ako súčasť viacstupňového výberového konania, v osobnostnom       rozvoji  zvládania potenciálnych bariér, ako súčasť rozvoja manažérskych zručností, pozitívnych    a negatívnych výsledkov na výstupných škálach                                                                      Vyplnenie 168 otázok typu áno/nie trvá 20 minút

Inventár motívov, hodnôt, preferencií MVPI /Motives, Values, Preferences Inventory/             Kľúčové motivátory, možné "slepé miesta" , prehliadané motivátory pri riadení iných                       . Umožňuje identifikovať vnútornú motiváciu -ako sa osoba sama pozná -vnútro, na základe 10       základných oblastí ľudskej motivácie                                                                                                   · Pomáha vybrať vhodného pracovníka pre danú organizačnú kultúru                                               · Je spoľahlivý nástroj na motivovanie, odmeňovanie, rozvoj a koučovanie pracovníkov                   · Charakterizuje manažérske preferencie, spôsoby riadenia, vytváranie firemnej kultúry a               pracovného prostredia manažérom                                                                                                       · Zisťuje kompatibilitu tímu na základe motívov a hodnôt jeho jednotlivých členov                Vyplnenie 200 otázok typu áno/nie trvá 20 minút                                                                                                K výstupom z dotazníkov je možnosť dohodnúť osobnú konzultáciu